Αντίκτυπο

Το SENIOR TV θα διανεμηθεί με μια σειρά από ενσωματωμένες εφαρμογές για κοινωνικά δίκτυα, επικοινωνία,ψυχαγωγία, γνωστικά παιχνίδια και  βιομετρικές μετρήσεις  που θα καθιστούν το προϊόν  λειτουργικό και πρωτοπόρο.

Σύμφωνα με πολλές κοινωνικές έρευνες και μελέτες, οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας παραλείπονται από την κοινωνία πληροφοριών και τεχνολογίας . Η χρήση του διαδικτύου σε αυτή την ομάδα πληθυσμού είναι πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλους τομείς.  Πιστεύουμε  ότι η εμπλοκή των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία της τεχνολογίας  θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ως σύνολο. Είμαστε βέβαιοι ότι SENIOR TV θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου.

Η αποφυγή επίσης, της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων θα έχει θετικό αντίκτυπο για ολόκληρη την κοινωνία. Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, όχι μόνο επειδή είναι καλό για αυτούς, αλλά και γιατί είναι καλό για την κοινωνία. Σε αυτή την εποχή, στην οποία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, η των ενσομάτωση των ηλικιωμένων σε διαδικτυακούς τόπους μπορεί να ισούτε με ενοποίησή τους στην κοινωνική ζωή. Εξάλλου, απο ηθική οπτική αυτό είναι απαραίτητο.

Η χρήση του SENIOR TV θα έχει  άμεσο αντίκτυπο στους δευτεροβάθμιους χρήστες, ιδιαίτερα  συγγενείς και  φροντιστές, δεδομένου ότι θα επιτρέψει ένα νέο μέσω επικοινωνίας με τους ηλικιωμένους εποφελώντας και τις δυο πλευρές:  τους ηλικιωμένους που θα χρησιμοποιούν μια συσκευή οικεία σ’αυτούς και τους συγγενείς και φροντιστές που δεν θα χρειάζεται να τροποποιήσουν το περιβάλλον  επικοινωνίας τους (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) ή τις συσκευές που χρησιμοποιούν επί του παρόντος (π.χ. φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphones). Η «εγγύτητα» σε  γονείς και  παππούδες θα αυξηθεί σημαντικά, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση και τις καθημερινές ευθύνες τους. Οι παραδοσιακοί φροντιστές θα αντιληθφούν ότι η απόδοση στην εργασία τους βελτιώνεται ως αποτέλεσμα του νέου μηχανισμού επικοινωνίας, της διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων, και την ενίσχυσης της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Όλα τα βήματα για την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης θα βοηθήσουν να σωθούν πολλά χρήματα από τον προϋπολογισμό υγείας. Εκτός από τις οικονομικές ανησυχίες, η γνωστική εξασθένηση στους ηλικιωμένους  επιβάλλει μεγάλο κοινωνικό κόστος. Το SENIOR  TV αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεξαγωγή έρευνας σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι η κοινοπραξία είναι καλά προετοιμασμένη για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και να αποτρέψει τη γνωστική εξασθένηση.

Η χαμηλού κόστους προσέγγιση του SENIOR TV θα εξασφαλίσει ότι τα οφέλη της ποιότητα της ζωής θα φτάσουν σε ένα ευρύ τμήμα του πληθυσμού, και ότι δεν θα γίνει αντιληπτή ως μια ελιτίστική λύση. Οι συνέπειες της χαμηλού κόστους προσέγγισης είναι εκτεταμένες, καθώς η κοινωνία έχει  ηθικό καθήκων της ενσωμάτωσης αυτού του είδους τεχνολογικών λύσεων μεταξύ των ανθρώπων . Εκτός αυτού, κατά την άποψή μας, μόνο μια λύση χαμηλού κόστους θα αποκτήσει την απαραίτητη ώθηση για να …..